Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

合服区(一) 三分归一

客服电话: +603 9139 0555
客服传真: +603 9134 3052
客服邮箱: cs@rms.my

RMS 卧龙吟 > 游戏资料 > 游戏资料


委派获得装备


战马篇
装备名 装备图鉴 使用等级 装备品质 初始属性 属性成长 初始兵力 兵力成长
绝尘驹 15 战法攻击+60 16 4 4
雪里白 19 战法攻击+84 16 4 4
日月奔霄马 24 战法攻击+108 16 5 5
千里赶云驹 27 战法攻击+132 16 5 5
踏浪骓 31 战法攻击+156 16 6 6
抱月驹 35 战法攻击+180 16 7 7
虎雷豹 30 绿 战法攻击+135 20 4 4
的卢 34 绿 战法攻击+175 20 5 5
照夜玉狮子 38 绿 战法攻击+215 20 5 5
万里烟云兽 42 绿 战法攻击+255 20 6 6
九天银河驹 46 绿 战法攻击+295 20 7 7
爪黄飞电 50 绿 战法攻击+335 20 7 7
赤兔胭脂兽 40 战法攻击+225 24 4 4
踏雪 45 战法攻击+285 24 5 5
腾雾驹 50 战法攻击+345 24 6 6
铁头追风马 55 战法攻击+405 24 7 7
飞鬃金甲骓 60 战法攻击+465 24 7 7
血鬃白龙驹  60 战法攻击+345 28 5 5
赤炭火龙驹 70 战法攻击+435 28 7 7
紫翎火凤驹 80 战法攻击+525 28 9 9
墨角怒麒麟 80 战法攻击+519 32 8 8
兵书篇
书经 15 计策攻击+60 16 4 4
三略 19 计策攻击+84 16 4 4
礼记 24 计策攻击+108 16 5 5
周书阴符 27 计策攻击+132 16 5 5
战国策 31 计策攻击+156 16 6 6
四月民令 35 计策攻击+180 16 6 6
汉书 30 绿 计策攻击+135 20 4 4
尉缭子 34 绿 计策攻击+175 20 5 5
六韬 38 绿 计策攻击+215 20 5 5
商君书 42 绿 计策攻击+255 20 6 6
四象 46 绿 计策攻击+295 20 6 6
列女传 50 绿 计策攻击+335 20 7 7
淮南子 40 计策攻击+225 24 5 5
青囊书 45 计策攻击+285 24 5 5
太平清领道 50 计策攻击+345 24 6 6
乾象历注 55 计策攻击+405 24 7 7
吴越春秋 60 计策攻击+465 24 8 8
孟德新书 60 计策攻击+345 28 5 5
太平要术 70 计策攻击+435 28 7 7
兵法二十四篇 80 计策攻击+525 28 9 9
遁甲天书 80 计策攻击+519 32 8 8更多游戏资料请点击这里